Haku
Kuva: Shutterstock

1. Nimi, kotipaikka ja kielet

Yhdistyksen nimi on Aikakausmedia ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja sen virallisena kielenä on suomi, mutta ruotsinkielisillä jäsenillä on yhdistyksen asioissa mahdollisuus käyttää kielenään ruotsia. Käytettäessä ruotsin kieltä yhdistyksen nimen yhteydessä voidaan käyttää selitettä Tidskrifternas förbund.

EU-asioissa ja kansainvälisissä yhteyksissä ja nimen yhteydessä voidaan käyttää englannin- ja ranskankielisiä selitteitä Finnish Magazine Media Association ja Association Finlandaise de la Presse Magazine.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia aikakauslehtien ja aikakauslehden tavoin toimitettujen sähköisten julkaisujen kustantajien ja julkaisijoiden toimialajärjestönä, jonka tehtävänä on valvoa liiton jäsenten yhteisiä ja yleisiä etuja ja oikeuksia, lujittaa toimialan asemaa ja kohottaa sen tasoa sekä edistää yhteistyötä kustantajien ja julkaisijoiden kesken.

Toiminnan tavoitteena on yhdistyksen jäsenten toimintaedellytysten ja kannattavuuden turvaaminen ja parantaminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

 • järjestää yhteisiä neuvottelutilaisuuksia sekä voittoa tavoittelematta näyttelyjä ja messuja,
 • harjoittaa tiedotus-, toimialamarkkinointi-, koulutus-, konsultointi- ja julkaisutoimintaa,
 • tehdä esityksiä viranomaisille alan toimintamahdollisuuksien parantamiseksi,
 • tehdä sopimuksia ja antaa jäsenilleen niitä koskevia ohjeita ja suosituksia,
 • harjoittaa ja tukea yhdistyksen toimialaan liittyvää tutkimustoimintaa,
 • luoda ja ylläpitää yhteyksiä viestinnän alalla toimiviin kansallisiin ja kansainvälisiin yhteisöihin.
 • valvoa jäsentensä valtuuttamana tekijänoikeudellisia etuja Kopiostossa tai vastaavassa tekijänoikeusjärjestössä.

Yhdistys on oikeutettu vastaanottamaan kopiointikorvauksia.

Yhdistyksen tarkoitukseen ei kuulu työehtosopimuslain tarkoittama työnantajain etujen valvominen työsuhteissa.

3. Jäsenyys

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Suomessa ilmestyvän aikakauslehden tavoin toimitetun painetun tai sähköisen julkaisun kustantaja tai julkaisija, joko yksityinen Suomen kansalaisuuden omaava henkilö tai Suomessa rekisteröity oikeuskelpoinen yhteisö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy ja joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja niiden nojalla tehtyjä päätöksiä.

4. Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus:

 1. käyttää joko jäsenmaksuun sisältyvänä tai erilliskorvausta vastaan kaikkia yhdistyksen tarjoamia palveluja,
 2. vaatia toimenpiteitä, kun yhdistyksen sääntöjä, tarkoitusperiä tai päätöksiä on rikottu.

Yhdistyksen jäsen on velvollinen:

 1. noudattamaan näitä sääntöjä ja niiden nojalla tehtyjä päätöksiä,
 2. edistämään yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista,
 3. pidättäytymään sellaisesta menettelystä, joka saattaa vahingoittaa toimialan etuja tai on yhdistyksen pyrkimysten ja päämäärien vastainen,
 4. antamaan pyynnöstä yhdistykselle tietoja, joita yhdistys tarvitsee toimintaansa varten. Jäsen on velvollinen antamaan vuosittain kaikista julkaisuistaan jäsenmaksun laskemiseen, jäsenluetteloon sekä yhdistyksen sisäiseen tutkimukseen tarvittavat tiedot.
 5. kuulumaan kaikilla jäsenyyskriteerit täyttävillä julkaisuillaan yhdistykseen siten, että julkaisut voidaan ottaa kohdan 5 mukaisesti suoritettavan jäsenmaksun perusteeksi.

5. Jäsenmaksu

Jäsen suorittaa vuosittain yhdistykselle jäsenmaksun, josta päättää vuosittain yhdistyksen syyskokous tulo- ja menoarvion käsittelyn yhteydessä. Jäsenmaksun myöhästyessä on yliajalta maksettava korkolain mukainen korko.

Jäsenmaksun perusteena on jäsenen kustannus- tai julkaisutoiminnan volyymi. Aikakauslehtiä liiketoimintanaan kustantavien jäsenten maksut voivat olla erisuuruisia kuin aikakauslehteä osana oman organisaationsa viestintää julkaisevien jäsenten maksut. Hallitus esittää syyskokoukselle ehdotuksen seuraavan vuoden jäsenmaksuista, joista syyskokous tekee päätöksen.

Toimintavuoden kuluessa yhdistykseen liittyvän jäsenen ensimmäinen jäsenmaksu määräytyy jäljellä olevien täysien kalenterikuukausien suhteessa.

6. Jäsenyyden päättyminen

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on siitä ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle tai johtajalle. Jäsenyys päättyy sen kalenterivuoden päättyessä, jolloin eroaminen on tapahtunut.

Yhdistyksestä voidaan erottaa jäsen, joka toimii vastoin lakia, ei noudata näitä sääntöjä tai niiden nojalla tehtyjä päätöksiä, jatkuvasti menettelee tavalla, joka ei ole yhdistyksen toimintaperiaatteiden ja jäsenvelvollisuuksien mukaista tai jättää maksamatta jäsenmaksun näissä säännöissä määrättynä aikana. Erottamisesta päättää hallitus ja jäsenyys päättyy heti. Erottamispäätöksestä on viipymättä annettava tieto erotetulle jäsenelle.

Jos jäsen pysyvästi lopettaa toimintansa kustantajana tai julkaisijana tai joutuu vararikkotilaan, päättyy jäsenyys niin pian kuin hallitus on asian todennut kokouksessaan.

Yhdistyksestä eronnut tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun myös siltä kalenterivuodelta, jonka aikana jäsenyys päättyy, ellei hallitus erityisistä syistä, kuten yhdistyksestä eronneen tai erotetun tai yleisen huonon taloudellisen tilan vuoksi
toisin päätä.

Eronnut tai erotettu jäsen ei ole oikeutettu osuuteen yhdistyksen
varoista.

7. Yhdistyksen varsinaiset kokoukset

Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen, joista kevätkokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä ennen kesäkuun 1. päivää ja syyskokous ennen joulukuun 1. päivää.

Kutsu varsinaiseen kokoukseen on lähetettävä kaikille jäsenille joko kirjeessä, joka jätetään postiin vähintään 10 päivää ennen kokousta tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen vähintään 7 päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Yhdistyksen kokous tai hallitus voi päättää, että yhdistyksen kokoukseen voi osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Hallitus ilmoittaa tästä kokouskutsussa ja antaa ohjeet osallistumisesta.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta,
 2. kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen,
 3. hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja varainhoidosta,
 4. tilintarkastajan kertomus edellisen vuoden tilien ja toiminnan tarkastamisesta,
 5. edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistaminen,
 6. tili- ja vastuuvapauden myöntäminen sekä päättäminen toimenpiteistä, joihin hallituksen ja tilintarkastajien kertomukset antavat aihetta,
 7. asiat, jotka jokin yhdistyksen jäsen haluaa ottaa käsiteltäviksi ja joista on kirjallisesti ilmoitettu hallitukselle viimeistään 30 päivää ennen kokousta,
 8. muut hallituksen esittämät asiat

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta,
 2. kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen,
 3. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden sekä heidän matkakorvaustensa ja päivärahojensa perusteiden vahvistaminen,
 4. hallituksen jäsenten valitseminen,
 5. yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan valinta. Tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi voidaan valita myös tilintarkastusyhteisö.
 6. seuraavan toimintavuoden tulo- ja menoarviosta sekä siihen liittyvänä jäsenmaksun suuruudesta päättäminen,
 7. asiat, jotka jokin yhdistyksen jäsen haluaa ottaa käsiteltäviksi ja joista on kirjallisesti ilmoitettu hallitukselle viimeistään 30 päivää ennen kokousta,
 8. muut hallituksen esittämät asiat.

8. Ylimääräinen kokous

Jos hallitus pitää tarpeellisena tai vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii, on hallituksen kutsuttava yhdistys ylimääräiseen kokoukseen.

Kutsu ylimääräiseen kokoukseen on lähetettävä kaikille jäsenille joko kirjeessä, joka jätetään postiin vähintään 10 päivää ennen kokousta, tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen vähintään 7 päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksessa käsiteltävät asiat.

9. Äänioikeus ja äänestäminen

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella läsnä olevalla jäsenellä on vähintään yksi ääni. Jäsenellä, joka on laiminlyönyt jäsenmaksun suorittamisen kahden kuukauden ajan sen erääntymisestä, ei ole äänioikeutta. Tämän lisäksi jäsenellä on yksi ääni kutakin kalenterivuonna jäsenmaksuna maksettua tuhatta (1000) euroa kohden.

Jäsen saa valtakirjan nojalla käyttää enintään kahden muun jäsenen äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa. Yhdellä jäsenellä ei saa olla yli 15 ääntä valtakirjat mukaan lukien.

10. Toiminta- ja tilivuosi

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Päätetyt tilit ja toimintakertomus on esitettävä tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan on annettava tilintarkastuskertomus hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

11. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa 9-jäseninen hallitus, jonka valitsee syyskokous. Hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Vuosittain ne jäsenet, joiden toimikausi tulee kestäneeksi kolme vuotta, ovat erovuorossa. Erovuorossa oleva voidaan valita uudelleen.

Hallitukseen on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä saamaan tasapuolisesti edustetuiksi eri lehtiryhmiä edustavat, erikokoiset ja eri intressipiirejä edustavat julkaisijat tai kustantajat.

Vaalikelpoinen hallituksen jäseneksi on henkilö, joka on yhdistyksen jäsen tai yhdistyksen jäsenen palveluksessa.

Jos hallituksen jäsen eroaa hallituksesta tai ei enää täytä edellä hallituksen jäsenelle asetettuja edellytyksiä ennen vaalikauden päättymistä, valitaan hänen tilalleen uusi jäsen seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan sekä kaksi varapuheenjohtajaa. Mikäli puheenjohtaja on estynyt osallistumasta hallitustyöskentelyyn, tekee hallitus keskuudessaan päätöksen, kumpi varapuheenjohtajista toimii puheenjohtajana. Sama henkilö voi olla yhtäjaksoisesti puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana enintään 6 vuotta.

Hallitus voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan sekä muita toimikuntia tarpeen mukaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan jommankumman varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään neljä hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Hallitus voi päättää kokoontua etäyhteyksin ja tehdä päätöksiä sähköpostikokouksin.

12. Hallituksen tehtävät

Hallituksen tulee näitä sääntöjä noudattaen ja yhdistyksen kokouksissa tehtyjen päätösten mukaisesti hoitaa yhdistyksen asioita.

Hallituksen tehtävänä on mm.:

 1. huolehtia asioista, jotka koskevat yhdistyksen tai sen jäsenten yhteisiä etuja,
 2. edistää toimialan yhteistyötä,
 3. ottaa toimeensa liiton johtajan sekä sopia hänen työehdoistaan,
 4. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistella niissä käsiteltävät asiat ja panna täytäntöön niissä tehdyt päätökset,
 5. laatia kevätkokoukselle kertomus yhdistyksen toiminnasta ja varainhoidosta sekä syyskokoukselle tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma seuraavan vuoden toimintaa varten,
 6. hallitus voi päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

13. Johtaja

Yhdistyksen johtajan tulee hallituksen määräämällä tavalla ja sen antamien ohjeiden mukaisesti johtaa yhdistyksen toimistoa, valmistella ja esitellä hallituksen ja sen työvaliokunnan käsiteltäväksi tulevat asiat sekä huolehtia päätösten toimeenpanosta.

Johtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen varsinaisissa kokouksissa.

14. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin, kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai se tai ne henkilöt, jotka hallitus siihen määrää.

15. Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen varsinaisen kokouksen tekemällä päätöksellä, jota on puoltanut vähintään 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä. Sääntöjen muutosehdotus on sisällytettävä kokouskutsuun.

16. Yhdistyksen purkaminen

Yhdistys voidaan purkaa siten, että siitä päätetään kahdessa yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä kuluu vähintään kaksi viikkoa. Viimeksi pidettävässä kokouksessa tulee purkamista tarkoittavaa ehdotusta kannattaa vähintään 5/6 annetuista äänistä.

Varat, jotka yhdistyksellä on sitä purettaessa, on käytettävä yhdistyksen viimeisessä kokouksessa päätettävällä tavalla aikakauslehtien tai sähköisen erikoistuneen journalismin julkaisemista edistäviin tarkoituksiin.

×

Haku: