Siirry hakuun ja työkalulinkkeihin
Siirry osion navigaatioon
Siirry päänavigaatioon

Säännöt

Aikakauslehtien liitto ry
Perustettu 4.9.1946, uusin sääntömuutos 25.11.2015

 

1 Nimi, kotipaikka ja kielet

Yhdistyksen nimi on Aikakauslehtien liitto ry, ruotsiksi käännettynä Tidskrifternas förbund rf (jäljempänä näissä säännöissä liitto), ja se käyttää epävirallisesti nimeä Aikakausmedia.
Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki ja sen virallisena kielenä on suomi, mutta ruotsinkielisillä jäsenillä on liiton asioissa mahdollisuus käyttää äidinkieltään.

2 Tarkoitus ja toiminnan laatu

Liiton tarkoituksena on toimia aikakauslehtialan kustantajien ja julkaisijoiden keskusjärjestönä, jonka tehtävänä on valvoa liiton jäsenten yhteisiä ja yleisiä etuja ja oikeuksia, lujittaa aikakauslehdistön asemaa ja kohottaa sen tasoa sekä edistää yhteistyötä aikakauslehdenkustantajien kesken.

Toiminnan tavoitteena on liiton jäsenten toimintaedellytysten ja kannattavuuden turvaaminen ja parantaminen sekä liiton ja aikakauslehdistön painoarvon kasvattaminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto voi
- järjestää yhteisiä neuvottelutilaisuuksia, sekä voittoa tavoittelematta näyttelyjä ja messuja,
- harjoittaa tiedotus-, koulutus-, konsultointi- ja julkaisutoimintaa
- tehdä esityksiä viranomaisille aikakauslehdistön toimintamahdollisuuksien parantamiseksi,
- tehdä sopimuksia ja antaa jäsenilleen niitä koskevia ohjeita ja suosituksia,
- harjoittaa ja tukea liiton toimialaan liittyvää tutkimustoimintaa,
- luoda ja ylläpitää yhteyksiä viestinnän alalla toimiviin kansallisiin ja kansainvälisiin yhteisöihin.
- valvoa jäsentensä valtuuttamana tekijänoikeudellisia etuja Kopiostossa tai vastaavassa tekijänoikeusjärjestössä.

Liitto on oikeutettu vastaanottamaan kopiointikorvauksia.
Liiton tarkoitukseen ei kuulu työehtosopimuslain tarkoittama työnantajain etujen valvominen työsuhteissa.

3 Jäsenyys

Liiton jäseneksi voi liittyä jokainen Suomessa ilmestyvän aikakauslehden tavoin toimitetun painetun tai sähköisen julkaisun kustantaja tai julkaisija, joko yksityinen Suomen kansalaisuuden omaava henkilö tai Suomessa rekisteröity oikeuskelpoinen yhteisö, jonka liiton hallitus jäseneksi hyväksyy ja joka sitoutuu noudattamaan liiton sääntöjä ja niiden nojalla tehtyjä päätöksiä.

4 Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet

Liiton jäsenellä on oikeus:
1. käyttää joko jäsenmaksuun sisältyvänä tai erilliskorvausta vastaan kaikkia liiton tarjoamia palveluja,
2. vaatia toimenpiteitä, kun liiton sääntöjä, tarkoitusperiä tai päätöksiä on rikottu.

Liiton jäsen on velvollinen:
1. noudattamaan näitä sääntöjä ja niiden nojalla tehtyjä päätöksiä,
2. edistämään liiton tarkoitusperien toteuttamista,
3. pidättäytymään sellaisesta menettelystä, joka saattaa alentaa aikakauslehdistön arvoa tai vahingoittaa sen etuja tai on liiton pyrkimysten ja päämäärien vastainen,
4. antamaan pyynnöstä liitolle tietoja, joita liitto tarvitsee toimintaansa varten. Jäsen on velvollinen antamaan vuosittain kaikista julkaisuistaan jäsenmaksun laskemiseen, jäsenluetteloon sekä liiton sisäiseen tutkimukseen tarvittavat tiedot. Jäsenmaksun laskemista varten tarvitaan vähintään joka toinen vuosi suoritettavaan viralliseen levikin- tai muuhun vastaavaan julkaisun levinneisyyttä mittaavaan tarkastukseen perustuva luku. Jäsen voi vapautua hallituksen päätöksellä tarkastuksesta.
5. kuulumaan kaikilla jäsenyyskriteerit täyttävillä julkaisuillaan liittoon siten, että julkaisut voidaan ottaa kohdan 5 mukaisesti suoritettavan jäsenmaksun perusteeksi.

5 Jäsenmaksu

Jäsen suorittaa vuosittain ennen helmikuun 15. päivää liitolle jäsenmaksun, josta päättää vuosittain liiton syyskokous tulo- ja menoarvion käsittelyn yhteydessä. Jäsenmaksun myöhästyessä on yliajalta maksettava korkolain mukainen korko.

Jäsenmaksun perusteena on jäsenen kustannus- tai julkaisutoiminnan volyymi. Aikakauslehtiä liiketoimintanaan kustantavien jäsenten maksut voivat olla erisuuruisia kuin aikakauslehteä osana oman organisaationsa viestintää julkaisevien jäsenten maksut. Hallitus esittää syyskokoukselle ehdotuksen seuraavan vuoden jäsenmaksuista, joista syyskokous tekee päätöksen.

Uusilta jäseniltä peritään liiton syyskokouksen vuosittain vahvistama liittymismaksu, joka voidaan kampanjaluonteisesti jättää perimättä. Toimintavuoden kuluessa liittoon liittyvän jäsenen ensimmäinen jäsenmaksu määräytyy jäljellä olevien täysien kalenterikuukausien suhteessa.

6 Jäsenyyden päättyminen

Jos jäsen haluaa erota liitosta, on siitä ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti liiton kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenyys päättyy sen kalenterivuoden päättyessä, jolloin eroaminen on tapahtunut.
Liitosta voidaan erottaa jäsen, joka toimii vastoin lakia, ei noudata näitä sääntöjä tai niiden nojalla tehtyjä päätöksiä, jatkuvasti menettelee tavalla, joka ei ole liiton toimintaperiaatteiden ja jäsenvelvollisuuksien mukaista tai jättää maksamatta jäsenmaksun näissä säännöissä määrättynä aikana. Erottamisesta päättää hallitus ja jäsenyys päättyy heti. Erottamispäätöksestä on viipymättä annettava tieto erotetulle jäsenelle.
Jos jäsen pysyvästi lakkaa olemasta aikakautisen tai verkkojulkaisun kustantaja tai julkaisija tai joutuu vararikkotilaan, päättyy jäsenyys niin pian kuin hallitus on asian todennut kokouksessaan.
Liitosta eronnut tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun myös siltä kalenterivuodelta, jonka aikana jäsenyys päättyy, ellei hallitus erityisistä syistä, kuten liitosta eronneen tai erotetun tai yleisen huonon taloudellisen tilan vuoksi toisin päätä.
Eronnut tai erotettu jäsen ei ole oikeutettu osuuteen liiton varoista.

7 Liiton varsinaiset kokoukset

Liitto kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen, joista kevätkokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä ennen kesäkuun 1. päivää ja syyskokous ennen joulukuun 1. päivää.
Kutsu varsinaiseen kokoukseen on lähetettävä kaikille jäsenille kirjeessä, joka jätetään postiin vähintään 10 päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksessa käsiteltävät asiat.
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta,
2. kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja varainhoidosta,
4. tilintarkastajan kertomus edellisen vuoden tilien ja toiminnan tarkastamisesta,
5. edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistaminen,
6. tili- ja vastuuvapauden myöntäminen sekä päättäminen toimenpiteistä, joihin hallituksen ja tilintarkastajien kertomukset antavat aihetta,
7. asiat, jotka jokin liiton jäsen haluaa ottaa käsiteltäviksi ja joista on kirjallisesti ilmoitettu hallitukselle viimeistään 30 päivää ennen kokousta,
8. muut hallituksen esittämät asiat

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta,
2. kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen,
3. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden sekä heidän matkakorvaustensa ja päivärahojensa perusteiden vahvistaminen,
4. hallituksen jäsenten valitseminen,
5. yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan valinta. Tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi voidaan valita myös tilintarkastusyhteisö.
6. seuraavan toimintavuoden tulo- ja menoarviosta sekä siihen liittyvänä jäsenmaksun perusmaksun ja pistejärjestelmään perustuvan lisämaksun sekä mahdollisen verkkojulkaisun vuosimaksun suuruudesta päättäminen,
7. asiat, jotka jokin liiton jäsen haluaa ottaa käsiteltäviksi ja joista on kirjallisesti ilmoitettu hallitukselle viimeistään 30 päivää ennen kokousta,
8. muut hallituksen esittämät asiat.
8 Ylimääräinen kokous
Jos hallitus pitää tarpeellisena tai vähintään kymmenesosa (1/10) liiton jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii, on hallituksen kutsuttava liitto ylimääräiseen kokoukseen.
Kutsu ylimääräiseen kokoukseen on lähetettävä kaikille jäsenille kirjeessä, joka jätetään postiin vähintään kymmenen päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksessa käsiteltävät asiat.

9 Äänioikeus ja äänestäminen

Liiton kokouksessa jokaisella läsnä olevalla jäsenellä on vähintään yksi ääni. Jäsenellä, joka on laiminlyönyt jäsenmaksun suorittamisen kahden kuukauden ajan sen erääntymisestä, ei ole äänioikeutta. Tämän lisäksi jäsenellä on yksi ääni kutakin kalenterivuonna jäsenmaksuna maksettua tuhatta (1000) euroa kohden.

Jäsen saa valtakirjan nojalla käyttää enintään kahden muun jäsenen äänioikeutta liiton kokouksessa. Yhdellä jäsenellä ei saa olla yli 15 ääntä valtakirjat mukaan lukien.

10 Toiminta- ja tilivuosi

Liiton toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Päätetyt tilit ja toimintakertomus on esitettävä tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan on annettava tilintarkastuskertomus hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

11 Hallitus

Liiton asioita hoitaa 9 jäseninen hallitus, jonka valitsee syyskokous. Valittaessa hallitusta ensi kertaa näiden sääntöjen mukaisesti valitaan koko hallitus uudelleen. Ensimmäisen ja toisen vuoden erovuoroisuus arvotaan ensimmäisenä vuonna. Hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Vuosittain ne jäsenet, joiden toimikausi tulee kestäneeksi kolme vuotta, ovat erovuorossa. Erovuorossa oleva voidaan valita uudelleen.

Hallitukseen on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä saamaan tasapuolisesti edustetuiksi eri lehtiryhmiä edustavat, erikokoiset ja eri intressipiirejä edustavat julkaisijat tai kustantajat.

Vaalikelpoinen hallituksen jäseneksi on henkilö, joka on liiton jäsen tai liiton jäsenen palveluksessa.
Jos hallituksen jäsen eroaa hallituksesta tai ei enää täytä edellä hallituksen jäsenelle asetettuja edellytyksiä ennen vaalikauden päättymistä, valitaan hänen tilalleen uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi seuraavassa liiton kokouksessa.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan sekä kaksi varapuheenjohtajaa. Mikäli puheenjohtaja on estynyt osallistumasta hallitustyöskentelyyn, tekee hallitus keskuudessaan päätöksen, kumpi varapuheenjohtajista toimii puheenjohtajana. Sama henkilö voi olla yhtäjaksoisesti puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana enintään 6 vuotta.

Hallitus voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan sekä muita toimikuntia tarpeen mukaan.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan jomman kumman varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään neljä hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

12 Hallituksen tehtävät

Hallituksen tulee näitä sääntöjä noudattaen ja liiton kokouksissa tehtyjen päätösten mukaisesti hoitaa liiton asioita.
Hallituksen tehtävänä on mm.:
1. huolehtia asioista, jotka koskevat liiton tai sen jäsenten yhteisiä etuja,
2. toimia aikakauslehtialalla yhteistyön edistäjänä,
3. ottaa toimeensa liiton toimitusjohtaja sekä sopia hänen työehdoistaan,
4. kutsua koolle liiton kokoukset, valmistella niissä käsiteltävät asiat ja panna täytäntöön niissä tehdyt päätökset,
5. laatia kevätkokoukselle kertomus liiton toiminnasta ja varainhoidosta sekä syyskokoukselle tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma seuraavan vuoden toimintaa varten,
6. hallitus voi päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

13 Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan tulee hallituksen määräämällä tavalla ja sen antamien ohjeiden mukaisesti johtaa liiton toimistoa, valmistella ja esitellä hallituksen ja sen työvaliokunnan käsiteltäväksi tulevat asiat sekä huolehtia päätösten toimeenpanosta.

Toimitusjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus liiton varsinaisissa kokouksissa.

14 Liiton nimen kirjoittaminen

Liiton nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin, kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai se tai ne henkilöt, jotka hallitus siihen määrää.

15 Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa liiton varsinaisen kokouksen tekemällä päätöksellä, jota on puoltanut vähintään 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä. Sääntöjen muutosehdotus on sisällytettävä kokouskutsuun.

16 Liiton purkaminen

Liitto voidaan purkaa siten, että siitä päätetään kahdessa liiton kokouksessa, joiden välillä kuluu vähintään kaksi viikkoa. Viimeksi pidettävässä kokouksessa tulee purkamista tarkoittavaa ehdotusta kannattaa vähintään 5/6 annetuista äänistä.

Varat, jotka liitolla on sitä purettaessa, on käytettävä liiton viimeisessä kokouksessa päätettävällä tavalla aikakauslehdistöä edistäviin tarkoituksiin.


Haku ja sivuston työkalut
Linkit / Ota yhteyttä /

Yhteystiedot

Aikakausmedia
Käyntiosoite: Eteläranta 10,
00131 Helsinki


Postiosoite: PL 185, 00131 Helsinki
Sähköposti:
Puhelin: (09) 2287 7280

Laskutusosoite

Facebook

Twitter
Instagram

Henkilöstön yhteystiedot
Anna palautetta

Palvelut

Aikakausmedia on aikakauslehtijulkaisijoiden yhteistyöfoorumi, jonka jäseninä ovat kaikki merkittävät aikakauslehtikustantajat Suomessa.

Mediakortit.fi
Tiedot ja monipuoliset hakumahdollisuudet yli 200 aikakauslehdestä.

Koulujen lehtitilaukset
Tilaa koulullesi aikakauslehtiä alennettuun hintaan.

Jäsenluettelo
Jäsenkustantajien ja lehtien yhteystiedot.

Jäsenextranet
Jäsenten oma palvelu sisältää muun muassa tietoa tapahtumista.

Aikakausmedia ADS Oy

Aikakauslehtien liiton omistama yritys, jonka palveluja käyttävät niin pienet kuin suuretkin aikakauslehtikustantajat.

Ilmoitusvarausjärjestelmä
Ilmoitusaineistojen välitys- ja tarkitusjärjestelmä
Mediatietojen jakelujärjestelmä

Siirry Aikakausmedia ADS Oy:n sivuille